Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) คือการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนที่อยู่ในองค์กรมีส่วนร่วม คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซ่อมบำรุงและรักษา แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรเกิดความร่วมมือกันทุกฝ่าย ตั้งแต่ประธานบริษัทไปจนถึงฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ฝ่ายผลิต
 • ฝ่ายบุคคลและพัฒนา
 • ฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษา
 • ฝ่ายกิจการทั่วไป
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ฝ่ายบัญชี
 • ฝ่ายควบคุมคลังสินค้า
 • ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา
 • ฝ่ายควบคุมการผลิต
 • ฝ่ายโครงการใหม่
 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ฝ่ายบริหารและจัดการ

ทั้งนี้กิจกรรม TPM มีเป้าหมายหลักที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้สำเร็จ ประกอบด้วย

 1. ของเสียที่เกิดขึ้นในระบบหรือในขบวนการผลิตต้องเป็นศูนย์ เพราะเชื่อได้ว่าในทุกองค์กรย่อมมีของเสียที่เกิดจากการผลิตออกมา TPM มีเป้าหมายที่จะทำอย่างไรให้ของเสียในระบบเป็นศูนย์ให้ได้
 2. LOSS ที่เกิดขึ้นในระบบต้องไม่มี โดยเฉพาะ LOSS ที่เกี่ยวข้องกับเวลาประกอบด้วย
  2.1 MACHINE BREAKDOWN LOSS
  2.2 TOOL CHANGE LOSS
  2.3 JIG CHANGE AND ADJUST LOSS
  2.4 START UP LOSS
  2.5 SHORT STOP LOSS
  2.6 SPEED LOSS
  2.7 DEFECT AND RE-WORK LOSS
 3. อุบัติเหตุต้องไม่เกิดขึ้น การทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ ระหว่างทีดำเนินกิจกรรมถ้ามีคน ต้องบาดเจ็บ แขน ขา หักก็ย่อมไม่เป็นสิ่งดีต่อบริษัท การทำ TPM นั้นมีขั้นตอนและหลักการ มีการสอนงานให้คนปฎิบัติตามขั้นตอน ส่วนหัวหน้างานก็ต้องสำรวจตรวจดูในสิ่งที่ลูกน้องว่าได้ทำตามขั้นตอนหรือไม่ โดยส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดจากการทำงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน มีการข้ามขั้นตอนนอกกฏเกณฑ์ที่ให้ไว้ ข้ามขบวนการที่ผิดจากที่ระบุไว้ เป็นต้น

ในการทำกิจกรรม TPM นั้น สิ่งสำคัญสูงสุดอยู่ที่เสาหลักแต่ละเสาที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแต่ละเสาหลักประกอบด้วยเสาทั้งหมด 8 เสาดั้งนี้

 1. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 2. การบำรุงรักษาเชิงวางแผน
 3. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
 4. การฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
 5. มาตรฐานการทำงาน
 6. การบำรุงรักษาคุณภาพ
 7. สุขอนามัยและความปลอดภัย
 8. การบริหารช่วงเริ่มผลิต

 

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน

วัตถุประสงค์ของ PLANNED MAINTENANCE เพื่อรักษาสภาพให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มที่ด้วยต้นทุนของ MAINTENANCE ที่ต่ำที่สุด เพื่อให้ได้การผลิตที่ MINIMIZE COST ที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มที่ เพิ่มค่า OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY) กำจัดการสูญเสียใหญ่ 7 อย่างของเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วย

 1. กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
 2. กิจกรรม ZERO MACHINE BREAKDOWN
 3. จัดตั้งระบบการควบคุมตามแผนการ MAINTENANCE ทำการผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ZERO BREAKDOWN, ZERO DEFECT, ZERO ACCIDENT
 4. จัดทำระบบการ MAINTENANCE ตามสภาพ
 5. กิจกรรม CORRECTIVE MAINTENANCE
 6. กิจกรรม MP (MAINTENANCE PREVENTION)
 7. กิจกรรมควบคุม MAINTENANCE ทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน PLANNED MAINTENANCE

กิจกรรม PLANNED MAINTENANCE เป็นกิจกรรมที่กำหนดว่า “จะทำ MAINTENANCE ที่เครื่องไหน บริเวณไหน และด้วยระบบการ MAINTENANCE แบบไหน โดยการกำหนดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

กิจกรรมการลด MACHINE BREAKDOWN

 1. กำหนด RANK ระดับความสำคัญของเครื่องจักร
 2. กำหนดบริเวณของเครื่องจักรที่จะทำ MAINTENANCE
 3. เลือกระบบการ MAINTENANCE
 4. จัดทำมาตรฐานการทำ MAINTENANCE เครื่องจักร
 5. ดำเนินการ MAINTENANCE เชิงป้องกันตามปฏิทินการ MAINTENANCE

แนวความคิดในการดำเนินกิจกรรม PLANNED MAINTENANCE

 1. ดำเนินการลด BREAKDOWN ของเครื่องจักรร่วมกับ AUTONOMOUS MAINTENANCE พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อมุ่งกำหนดการทำ MAINTENANCE เชิงป้องกันตามปฏิทินการ MAINTENANCE
 2. กิจกรรมเสริมควบคุมการ MAINTENANCE ทั่วไปที่สนับสนุนระบบการทำ MAINTENANCE เชิงป้องกัน นี่คือบางส่วนของบทความของกิจกรรม TPM ซึ่งบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะทางบริษัทจะเน้นเรื่องการบำรุงรักษาเชิงวางแผน หรือที่เรียกว่า PLANNED MAINTENANCE และการบำรุงรักษาด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า AUTONOMOUS MAINTENANCE เพราะทั้งสองเสาหลักนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำกิจกรรม TPM ที่เกี่ยวข้องกับคนและเครื่องจักรซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานผลิตกับหน่วยงานซ่อมบำรุง ซึ่งทางบริษัทเรายินดีให้คำปรึกษาว่าทำอย่างไรให้องค์กรของท่านแข็งแกร่งด้วยกิจกรรมนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณ วิสุทธิ์ กรานมูล เบอร์มือถือ 081-6213-0213

PLANNED MAINTENANCE ACTIVITY BOARD